.منابع الهام بخش براي افرادي كه به زبان هاي فارسي، كردي، دري، اردو و يا پشتو صحبت مي كنند https://www.mohabatemasih.org/    کلیسای محبت مسیح  https://afghanmediacentre.org/fa/course   مرکز رسانه افغان ...