رهبران كليساي ما:

بارني تيلور

بارني تيلور

دبي تيلور

دبي تيلور

مري لوتر

مري لوتر

دبرا بروك بنك

دبرا بروك بنك

كالين رايدلي

كالين رايدلي

متواليان ما

جنت پيپر

جنت پيپر

نايجل جيمز

نايجل جيمز

سيامك مقدم

سيامك مقدم

دبي تيلور

دبي تيلور

دونته آرچیبالد

دونته آرچیبالد

تيم مالي ما

کوین اسمیت

کوین اسمیت

دونته آرچیبالد

دونته آرچیبالد

آماندا دونسی

آماندا دونسی