با يكديگر در تماس باشيد

در حال حاضر بيشتر فعاليت هاي كليسا به صورت مجازي است. اين نوع از فعاليت كمي متفاوت است ولي ما از اين هم لذت مي بريم.

لطفا قسمت پايين را ببينيد شايد گروهي باشد كه بخواهيد عضو آن شويد.

يكشنبه از ٧-٨ شب پرستش و موعظه (فارسي/انگليسي) از طريق گروه برنامه زوم

چهارشنبه از ٧-٩ شب پرستش و موعظه (فارسي/انگليسي) از طريق گروه برنامه زوم

ساير روزها و اوقات گروهاي كوچكتر برنامه واتساپ يا زوم براي تماس هاي تصويري، چت و غيره به زبان هاي انگليسي، فارسي،كردي و تركي

گروه عبادي بانوان در واتسپ هر شب به زبان فارسي

براي عضويت در هر كدام از گروه ها لطفا با خواهر مري تماس بگيريد:

گروه پرستشي بيرمنگهام شمالي ( آنكورج ) در برنامه زوم
سه شنبه ٧-٨:٣٠ شب ( انگليسي )
مي توانيد با اقاي بارني تيلور تماس بگيريد تا عضو اين گروه شويد.

گروه بيرمنگهام جنوبي ( كرنراستون ) در برنامه زوم/واتساپ
در ساعات متنوعي برگزار مي شود.
براي عضويت در هر كدام از اين گروه ها با دكتر كالين ريدلي  تماس بگيريد.

استفاده از تلفن همراه مجاز است!

گروه جوانان در برنامه زوم

هر جمعه از ساعت ٧-٨ شب

براي عضويت با خانم دبرا بروكبنك تماس بگيريد.

در شرايط عادي، برنامه هاي كليسا به شرح زير مي باشد:

عبادت يكشنبه ها

به ما براي عبادت و موعظه در روزهاي يكشنبه ساعت ١١ صبح ملحق شويد ( با ترجمه فارسي )

‘ساختمان سبز ‘ چسبيده به كليساي مري قديس و امبروز مقدس – گوشه پريشور رود و راگلن رود. بالسال هيث B5 7RA
راه ورودي به كليسا از پشت ساختمان است.

ايستگاه اتوبوس ٤٥/٤٧ درست بيرون ساختمان است.

What's On 1

كليساي بين المللي

هر چهارشنبه ساعت ٧شب در ساختمان سبز

اين جلسات حول موضوعاتي نظير خوش آمد گويي به افراد تازه وارد در انگلستان است و شامل خدماتي است كه به زبان فارسي ارائه مي شود.

What's On 2